Ga naar hoofdinhoud

SAZ visie op toekomstbestendige acute zorg

Dit is onze visie op een toekomstbestendige acute zorg en de voorwaarden die daar voor nodig zijn.

1. Regionale oriëntatie

Per regio wordt aan de hand van regiobeelden en kenmerken van sub regio’s gekeken wat er nodig is om de acute zorg toekomstbestendig te organiseren. Per regio is maatwerk nodig daar de regiosituatie, demografie varieert. Uitganspunt is basis medisch specialistische spoedzorg dichtbij in een integraal netwerk van ziekenhuis en zorg- en welzijnspartners in de eerste lijn en concentratie van hoogcomplexe acute zorg in gespecialiseerde centra2. Het doel is de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener.

2. Kwaliteit is leidend

 • Elke SEH voldoet aan het kwaliteitskader spoedzorgketen.
 • De kwaliteit van de spoedzorg wordt net zoals voor de IC geregistreerd. Alle ziekenhuizen gaan meedoen aan de NEED registratie. De Stichting NEED is een onafhankelijke stichting die een kwaliteitsregistratie heeft ontwikkeld voor de SEH. Het vaststellen van toepasbare en onderling samenhangende structuur-, proces- en uitkomstindicatoren met betrekking tot de SEH-zorg, en het verzamelen van objectieve SEH-data, zijn noodzakelijke stappen op weg naar een meer onderbouwde discussie over de organisatie en optimalisatie van de spoedzorg.

3. Creëer ‘spoedpleinen’

Op een spoedplein zijn de HAP, de SEH, de acute GGZ, thuiszorg met wijkverpleegkundige, ambulante geriatrische teams, eerstelijnsverblijf en het sociale domein op één plek aanwezig. Op deze gezamenlijke fysieke plek wordt intensief samengewerkt, ook buiten kantooruren. Door deze samenwerking op één plek:

 • wordt onnodige instroom in de acute keten voorkomen.
 • vindt zorg op de juiste plek plaats.
 • vindt kennisdeling en maximaal gebruik van elkaars expertise plaats.
 • kan de zorgcoördinatie, één zorgmeldkamer met lokale kennis van de ketenpartners regionaal uitgevoerd worden. Het is belangrijk om de patiënt en de andere zorgpartners goed te kennen en zo de zorg goed op de patiënt af te stemmen. Hier kan de patiënt voor al zijn/haar niet levensbedreigende vragen naar toe bellen. Vanuit daar wordt de juiste zorgprofessional bij de juiste patiënt op de juiste plek ingezet. Hier vindt ook telefonische triage met zelfzorg advies plaats, bijvoorbeeld door middel van beeldbellen.
 • wordt doorstroom in de keten geoptimaliseerd. De huisartsen(post), de SEH, eerstelijnsverblijf (ELV) of schakelafdeling, de eventuele Acute Opname Afdeling (AOA), acute GGZ, de thuiszorg, VVT met specialist ouderen geneeskunde, GRZ (geriatrische revalidatiezorg) zijn op elkaar afgestemd en voor iedereen is inzichtelijk waar welke plekken beschikbaar zijn.

4. Integrale samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden in de regio

 • Elke zwangere, baby & gezin ontvangt integrale geboortezorg in een goed functionerend netwerk van verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden.
 • Er wordt voldaan aan de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg.
 • Borging van integrale samenwerking in een Verloskundig Samenwerkingsverband/Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO).
 • Gezamenlijk werken in één dossier waardoor er een goede digitale gegevensuitwisseling plaats vindt.
 • De zwangere vrouw is een gelijkwaardige partner en beslist samen met de zorgprofessional.
 • Er is een verbinding met het sociale domein om de kwetsbare zwangere te ondersteunen.
 • Nauwe afstemming tussen de VSV/IGO en de 3e lijn voor onder andere tertiaire verwijzingen van zwangere of neonaat.

5. Gezamenlijk opleiden

Het vinden van voldoende en goed geschoold personeel is de grote uitdaging in deze tijd.

 • Verpleegkundigen worden gezamenlijk opgeleid in de acute zorg keten om zo de opleidingscapaciteit maximaal te benutten en boven formatief op te leiden. Zo zijn zij inzetbaar in de verschillende werkvelden van de acute zorg. Voor verpleegkundigen maakt een brede generalistische opleiding en het breed leren op verschillende werkplekken het werk interessant.
 • Zo kan personeel uitgewisseld worden in één grote pool, tussen afdelingen binnen het ziekenhuis, maar ook tussen de zorgpartners in de keten.
 • Meer met rollen en competenties gaan werken dan met functies. We kijken over welke actuele bekwaamheden een professional beschikt. En niet welke Big registratie iemand exact heeft. Zie hiervoor ook het RVS rapport “De B van bekwaam – naar een toekomstige Wet BIG”.
 • Op basis van de Covid periode zijn er rond de opschaling van de IC al voorstellen gedaan, waaronder de Handreiking opleiding bij Opschalingsplan Covid-19.

Voorwaarden

Betalen voor beschikbaarheid

In de houtskoolschets wordt een andere vorm van financiering voor de acute zorg onderzocht. De SAZ herkent de noodzaak hiervan. De acute zorgketen leent zich niet voor marktwerking. Ook gedurende de coronacrisis is juist de waarde gebleken van regionale samenwerking en een fijn vertakte infrastructuur van de acute zorg. De fysieke en personele infrastructuur moet op orde en beschikbaar zijn, ongeacht het aantal patiënten. In lijn met andere beschikbaarheidsdiensten zoals de brandweer is een bekostiging op basis van uiteindelijk werkelijk gebruik niet passend voor het op een goed niveau paraat houden van de dienstverlening.

De SAZ is daarom van mening dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen binnen het huidige stelsel afspraken moeten maken over de financiering van de beschikbaarheidsfunctie van de SEH, het spoedplein, de IC en de acute verloskunde. Dit moet op systeem niveau georganiseerd worden waardoor er voor zorgverzekeraars een eensluidend beleid is.

Goede gegevensuitwisseling

Voor iedereen is 24 uur per dag digitaal inzichtelijk waar welke plekken beschikbaar zijn.
De organisaties in de acute zorgketen kunnen elkaars gegevens raadplegen. Het raadplegen van patiëntgegevens voor een veilige en tijdige patiëntenzorg moet eenvoudiger en sneller. Hiervoor zijn eenduidige en praktisch uitvoerbare toestemmingsvereisten nodig.
Uniforme ICT standaarden is een voorwaarde om uitwisselbaarheid van gegevens (in de keten) mogelijk te maken.

Investeren in digitale zorg op afstand
 • Door de inzet van digitale zorg op afstand kan sommige acute zorg worden voorkomen en kan sommige acute zorg thuis worden gegeven.
 • Door patiënten op afstand te monitoren, zoals patiënten met COPD, hartfalen, een andere chronische aandoening en bepaalde groepen patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, kan een medische achteruitgang op tijd worden waargenomen en kan een acute zorgvraag worden voorkomen.
 • Door inzet van digitale zorg kan de patiënt berichten, foto’s, meetwaarden uitwisselen met de zorgverlener en kan de patiënt beeldbellen met de zorgverlener waardoor in sommige situaties de patiënt op afstand geholpen kan worden.
 • De inzet van beslissingsondersteuning om te bepalen of zorg nodig is.
 • De digitale zorg is simpel en voor iedereen toegankelijk.

Op deze manier wordt de acute zorg doelmatig, integraal en toekomstbestendig, en borgen we de kwaliteit en patiëntveiligheid.

Dit is cruciaal voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg, cruciaal voor de opleidingen, cruciaal om de zorg toekomstbestendig met korte lijnen tussen ziekenhuis, huisartsen, andere zorgverleners in de eerste lijn en nulde lijn, care en welzijn in te richten, cruciaal voor de patiënt.

Klik hier om terug te gaan naar de algemene themapagina Acute Zorg